Placer gold deposit

Reserves (ozt.)

Reserves (tonnes)

Average grade (g/t)

1.

Molchan

88184,9

2,5

0,2-0,7

2.

Otradnyy

45856,2

1,3

0,5-1

3.

Ozyornyy

24691,8

0,7

1-2

4.

Dorozhnyy

28219,2

0,8

0,8-1,5

5.

Zhurbanskiy Uval

250445

7,1

0,2-1

6.

Levaya Tynda

123459

3,5

0,8-1

7.

Malaya Tynda

144623

4,1

0,8-1,5

8.

Nimogin Malyy

81130,1

2,3

1-2

9.

Sardangro

112877

3,2

0,9-1,5

10.   

Burgali

253972,9

7,2

0,5-0,6

11.   

Unaha

144623

4,1

0,8-1,5

 

TOTAL

1298082

36,8

-